Podem resumir el Projecte Educatiu de Centre en dos grans objectius prioritaris:

 • Defensar la infància i les seves necessitats, que són diferents a cada etapa educativa.
 • Ser responsables i tenir cura de les famílies, tot oferint formació i assessorament, en la meravellosa aventura de créixer i assolir les seves fites.

Els continguts bàsics de la proposta educativa del Col·legi San Pedro són:

 • Educació holística del nostre alumnat que abasti les seves dimensions intel·lectual, emocional i social.
 • Compromís amb l’autonomia personal, la responsabilitat i l’esforç com a garanties d’èxit.
 • Inclusió, cooperació i treball en equip, dins d’un marc de cultura de la convivència.
 • Promoció de la igualtat d’oportunitats mitjançant una atenció a la diversitat efectiva i afectiva.
 • Potenciació de les llengües com a eines comunicatives, cognitives i culturals.
 • Porta oberta a la comunitat educativa: AMPA, Consell Escolar i altres activitats que necessitin de la col·laboració indispensable de les famílies.
 • Convicció en l’oferta d’uns valors i actituds que els permetin de participar a la societat actual amb estabilitat i autoestima, amb sentit crític i competències personals, socials i de treball en equip.
 • Foment d’una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que sigui la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges, coneixements i valors.
 • Ús de la tecnologia de la informació i la comunicació com a una eina més d’aprenentatge.
 • Implicació en la xarxa sòcio-cultural del nostre entorn, així com sensibilització amb el nostre medi natural. Això implica, des de visites de personalitats rellevants en els seus camps professionals a activitats dirigides per entitats del nostre poble, passant per sortides del centre per tal de conèixer i valorar significativament de què disposem al nostre voltant més immediat.
 • Formació constant del professorat que permeti estar a l’avantguarda del conjunt educatiu de la ciutat; i així oferir una docència de màxima qualitat.
 • Gestió d’una escola sostenible i respectuosa amb el medi ambient.